do początku mapa serwisu kontakt  
Nasze sprawy

 


 

 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ORAZ ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO MUTW 2021/2022

 

 

 SPOTKANIE OPŁATKOWE SŁUCHACZY MUTW  -  21.12.2021 R.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

 

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZENIA

MIĘDZYRZECKI UNIWERSYTWT TRZECIEGO WIEKU-24.06.2021
 

         Sprawozdanie - Jadzia Rogala

ŚWIĄTECZO-NOWOROCZNA PACZKA MUTW

 

Zarząd MUTW działając, pomimo okresu pandemii, podjął decyzję o przygotowaniu niespodzianki dla najstarszych słuchaczy. Naszą świąteczną akcję swym patronatem objął również Burmistrz Międzyrzecza. Dzięki temu mogliśmy przygotować i wręczyć dwudziestu studentom paczki z niespodziankami i pięknymi życzeniami świąteczno-noworocznymi. Osoby, które mogły przyjść do klubu / w maseczkach i na umówioną godzinę/ miały okazję zobaczyć nasze odnowione pomieszczenia - głównie przez naszego Prezesa. Do niektórych studentów jechaliśmy do mieszkań. Przyjmowano nas bardzo życzliwie i ze wzruszeniem, dziękując za pamięć. Wszyscy stęskniliśmy się już za naszymi zajęciami i za towarzystwem innych studentów.

ABY DO WIOSNY !!!

 

 PRACE REMONTOWE SIEDZIBY MUTW

 

Przerwa w działalności poszczegółnych sekcji nie jest przerwą dla Zarządu MUTW. Rozliczamy realizację projektu za rok 2020 i rozpoczynamy przymiarkę do projektu roku 2021. Nie jest jeszcze wiadoma kwota, którą dostaniemy z Urzędu Gminy. Wiadomo i tak będzie za mała , aby zrealizować wszystkie nasze zadania.

Korzystając z nieobecności studentów w klubie, nasz Prezes Waldemar postanowił odnowić pomieszczenia. Kupił farbę i własnoręcznie wziął się za malowanie /żeby było oszczędniej/. Z pomocą przyszedł kolega Józek, który należy do aktywnych studentów i żadnej pracy się nie boi. Po malowaniu przyjdzie czas na porządki, liczymy na ochotników.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO MUTW 2020/2021

 

Zachowując konieczne środki ostrożności, by nie dać się tak łatwo zaatakować grasującemu wirusowi covid,

w dniu 06 października 2020 r. w salo kinowej MOK odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021.

Rektor Uniwersytetu Waldemar Gajlewicz uroczyście powitał zebranych. Mimo niesprzyjających warunków - frekwencja była wysoka. Gaudeamus igitur zaśpiewany przez studentów zapoczątkował nowy rok nauki.

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście:

W-ce Starosta    -  Zofia Plewa

Z-ca Burmistrza - Tomasz Markiewicz

Przew.Rady Miasta - Katarzyna Budych

Zw.Emerytów i Rencistów- Jan Wiśniewski

Stowarzyszenie Aktywny Senior - Władysław Brzeszcz

Dyr.Muzeum - Andrzej Kirmiel

Dyr. MOK  -  Ewelina Izydorczyk-Lewy.

Zaproszeni goście w miłych słowach życzyli Nam owocnej nauki i wielkiej energii w naszych przedsięwzięciach, dając jednocześnie obietnice współpracy i wsparcia dla naszych inicjatyw.

Nasze szeregi powiększyły sie o 14-stu nowych studentów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali legitymacje studenckie. Oklaskami nagrodziliśmy występ naszego zespołu wokalnego, który zaprazentował urywek swojego programu . Rektor Uniwersytetu Waldemar Gajlewicz i Sekretarz Jadwiga Rogala zaprosili wszystkich na drugą część spotkania do Pniewa w dniu 15.10.2020 r./forma pikniku/, a także na wieczór z poezją naszych noblistów Miłosza, Szymborskiej i Tokarczuk - 26.10.2020 r.. Podziękowano wszystkim za przybycie i zaproszono do wysłuchania wykładu pana Andrzeja Kirmiela o historii międzyrzeckiego zamku.

 

Halinka Witkowska

    WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

MIĘDZYRZECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

  

Walne Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia                                Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

      18 .12.2019 r.

 

Z powodu kończącej się kadencji 2017/2019 Zarządu MUTW, w dniu 18 grudnia 2019 r. w sali kinowej MOK odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia MUTW. Zebranie otworzył najstarszy obecny na sali członek kolega Piotr Kania, proponując na Przewodniczącego Walnego Zebrania Lecha Machlańskiego. Uczestnicy Walnego Zebrania wybrali w głosowaniu jawnym Lecha Machlańskiego na Przewodniczącego Zebrania , który powołal Kazimierę Kiczkę na Sekretarza Zebrania. Koleżnka Lucyna Radwańska w imieniu słuchaczy podziękowała ustępującemu Zarządowi i Komisji rewizyjnej za dotychczsowa pracę. Uczestnicy Walnego Zebrania Wyborczego w głosowaniu jawnym przyjęli porządek zebrania oraz Regulamin Walnego Zebrania Wyborczego. Powołana  została Komisja Skrutacyjna w składzie :

Mirosław Szmyt      - przewodniczący

Mukomiłow Teresa - Członek

Grela Wanda         - Członek

Komisja na podstawie Listy uprawnionych i obecnych członków stwierdziła, iż na ogólną liczbę członków MUTW -145 w Walnym Zebraniu uczestniczyło 100 co stanowiło 69 % , a tym samym Walne Zebranie było prawomocne do przeprowadzenia wyborów.

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatów do 5 osobowego Zarządu oraz 3 osobowej Komisji Rewizyjnej.

Uczestnicy Walnego Zebrania Wyborczego do Zarządu zgłosili kandydatów:

1.Spychała Józef

2.Witkowska Halina

3.Rogala Jadwiga

4.Kujath Elżbieta

5.Gajlewicz Waldemar

 

do Komisji Rewizyjnej :

1.Ziarkowska Zofia

2.Malinowska Renata

3.Kamińska Krystyna

 

Wobec tego, że do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zgłoszono ilość kandydatów mieszczących się w ilości , które przewiduje Statut,  Przewodniczący zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem zarządził głosowanie jawne na tzw. listę poprzez podniesienie reki.

Komisja Skrutacyjne po przeprowadzonym głosowaniu na Listę do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej stwierdziła , że na

Listę kandydatów do Zarządu MUTW oddano 97 ważnych głosów na 100 możliwych,

na listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej -  100 ważnych głosów na 100 możliwych.

Po ogłoszeniu wyników wyborów nowy Zarząd MUTW ukonstytuował się następująco:

 

Gajlewicz Waldemar   - Prezes Zarządu

Rogala Jadwiga         - Sekretarz

Kujath Elżbieta          - Skarbnik

Spychała Józef          - Członek

Witkowska Halina      - Członek

 

Komisja Rewizyjna :

 

Kamińska Krystyna  - Przewodnicząca

Ziarkowska Zofia     - Członek komisji

Malinowska Renata - Członek komisji

 

Nowo wybrany Zarząd MUTW oraz Komisja Rewizyjna rozpoczynają swoją kadencję 01 stycznia 2020 r. i trwać ona będzie do 31 grudnia 2022 r.

Nowo wybranym władzom naszego Stowarzyszenia życzymy wytrwałości , sukcesów i działań służących rozwojowi  MUTW a tym samym wszystkim słuchaczom , których zobowiązuje to do aktywnej współpracy.

 

 

INAUGURACJA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

 Zgodnie z akademicką tradycją, również uniwersytety trzeciego wieku rozpoczynają swoją działalność w październiku. Na naszej uczelni uroczysta inauguracja oraz immatrykulacja miały miejsce 7 października 2019 r. w sali kina MOK w Międzyrzeczu. Przybyłych na uroczystość gości oraz studentów powitała Prezes Zarządu MUTW mgr Wacława Kuczyńska. Po odśpiewaniu studenckiego hymnu ,,Gaudeamus Igitur" nowo przyjęci słuchacze złożyli ślubowanie i otrzymali z rąk pani Prezes legitymacje członkowskie. W następnym punkcie uroczystości przybyli goście: Starosta Starostwa Powiatowego W Międzyrzeczu Pani Agnieszka Olender,                     Burmistrz Międzyrzecza Pan Remigiusz Lorenz, a także

przedstawiciel Starostwa Powiatowego, członek Zarządu Pani Zofia Plewa w swoich okolicznościowych wystąpieniach złożyli nam życzenia radości z nauki i aktywnego działania na rzecz aktywizowania i integrowania społeczności seniorskiej naszej gminy.

Następnie głos zabrał Dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej Pan Kustosz Andrzej Kirmiel, który po złożeniu nam życzeń wygłosił wykład inauguracyjny na temat ,,Wybuch II wojny światowej". W sposób barwny i atrakcyjny przedstawił sytuację polityczną przedwojennej Polski, Niemiec i całej Europy przed wybuchem wojny, omówił przebieg pierwszych działań wojennych. Wykładu wysłuchaliśmy z olbrzymim zainteresowaniem, dziękując panu Dyrektorowi gromkimi brawami.

 

 

Relacja   : Andrzej Kiczka

Foto        : Bogusław Stopka

Zakończenie roku akademickiego 2018/2019 !!!

 

W dniu 26.06.2019 r. godz 11ºº na Zamku - Basteje tradycyjnie słuchacze MUTW zakończyli rok akademicki 2018/2019.

 

Relacja foto z zakończenia - Bogdan Stopka

Spotkanie opłatkowe !!!

 

Tradycyjnie jak co roku słuchacze naszego Uniwersytetu w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz.12ºº  w restauracji ,,NEO", spotkali się na studenckiej wigili.

 

Relacja foto ze spotkania - Bogusław Stopka

 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

 

01 października 2018 roku godz.11ºº w sali kinowej MOK miała miejsce  inauguracja roku akademickiego naszego Miedzyrzeckiego Uniwersytetu Trzeciegi Wieku.                               Pani Prezes mgr Wacława Kuczyńska przywitała przybyłych słuchaczy i zaproszonych gości : Pana Burmistrza Remigiusza Lorenza, Panią Przewodniczącą Rady Miasta Marię Kijak, reprezentującą Starostwo Powiatowe Panią Zofię Plewę,Dyrektora MOK Panią Ewelinę Izydorczyk-Lewy, Dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej mgr Andrzeja Kirmiela.                Po odśpiewaniu hymnu studenckiego ,,Gaudeamus igitur" , wysłuchaliśmy okolicznościowych wystąpień naszych gości. W wielkim skupieniu i z zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez Pana mgr Andrzeja Kirmiela ,,Drogi do Niepodległości ".

Bardz miłym akcentem była wręczenie legitymacji członkowskich dwunastu nowym słuchaczkom i słuchaczom naszego uniwersytetu.

Inaugurację zakończyliśmy wspólnym zdjęciem na schodach MOK.

ROK AKADEMICKI MUTW 2017/2018 ZAKOŃCZONY !!!

 

21 czerwca 2018 r. o godz.11ºº na Zamku odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego.

 

Relacja foto z uroczystości : Marleny i Bogusława Stopków

 

 LUBUSKIE DLA SENIORA

 

Fundacja Impuls dla Rzeczypospolitej w ramach projektu Lubuskie dla Seniora

rozpoczęła współpracę z Uniwersetytami Trzeciego Wieku oraz podmiotami

aspirującymi do tej roli. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i

Szkolnictwa Wyższego z drugiej edycji programu ,,Wsparcia Uniwersytetów

Trzeciego Wieku", który realizuje Strategie Gowina w ramach filaru Społecznej Odpowiedzialności Nauki.W programie finansowane są projekty dotyczące

organizacji zajęć edukacyjnych.

 

Celem projektu jest m.in. aktywizacja osób starszych mieszkających na terenie

województwa lubuskiego przez zajęcia eddukacyjne.

 

Współpraca została podjęta z istniejącymi już Uniwersytetami Trzeciego Wieku

m.in.:

  • Bogdaniecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku

Podjęta też jest współpraca z podmiotami, które planują rozpoczęcie działalności

w formie

Uniwersytetu Trzeciego Wieku m.in.:

  • Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łagowie
  • Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+

Dnia 15 kwietnia odbyło się w Zielonej Górze spotkanie Grupy Zarządzającej (przedstawiciele podmiotów biorących udział w projekcie) odnośnie aktualnej działalności podmiotów oraz zaawansowania projektu.

Walne Zebranie Członków MUTW

 

11 kwietnia 2018 r. o godz.11ºº w sali kinowej MOK odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MUTW.Frekwencja dopisała i Komisja Skrutyacyjna stwierdziła ważność Walnego. Ten najwyższy organ władzy miał za zadanie wysłuchać sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2017 i sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności Zarządu za rok 2017, a następnie przyjąć lub nie przedstawione sprawozdania i udzielić absolutorium Zarządowi. Sprawozdanie zostało przyjęte, a absolutorium Zarządowi udzielone. Zarząd korzystając z okazji Walnego Zebrania przedstawił wniosek o nadaniu godności Członka Honorowego MUTW mgr Antoniemu Tkoczowi.Wniosek uzasadniono wkładem Jego pracy i nieocenionego zaangażowania w powołanie do życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzyrzeczu , długoletnie prezesowanie naszej organizacji.Wniosek został  przyjęty przez zebranych jednogłośnie,gromkimi brawami i odspiewaniem ,,stu lat" na cześć naszego pierwszego Honorowego Członka w historii uniwersytetu.

 Wigilia - 2017 !!!

 

18 grudnia 2017 r. piątek godz. 12³º w restauracji NEO odbyło sie spotkanie opłatkowe słuchaczy MUTW.

 

Relacja foto ze spotkania w obiektywie Bogdana Stopki

 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 !

 

 Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 miała miejsce 2 października o godz.11ºº w sali kinowej MOK.Wsród przybyłych gości mielismy zaszczyt przywitać Burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza, Przewodniczącą Rady Miejskiej Marię Kijak oraz Członka Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego Zofię Plewę.Przybyłych gości powitała Prezes MUTW Wacława Kuczyńska. Uroczystość zainaugurował akademicki zespół wokalny odśpiewaniem hymnu studenckiego ,,Gaudeamus Igitur". Następnie odbyła się immartykulacja nowo przyjętych Studentów.Pani Prezes odebrała od nich uroczyste ślubowanie.Akt immartykulacji miał uroczysty i podniosły charakter.Zebrani wysłuchali wykładu wpisującego w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Temat wykładu brzmiał ,,150 rocznica urodzin Marszałka  Józefa Piłsudskiego, współtwórcy Państwa Polskiego oraz setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości".Wykład wygłosił wykładowca UAM       prof.dr hab. Artur Kijas.Uroczystość zakończyło ogłoszenia komunikatów.

Rok akademicki MUTW 2016/2017 zakończony !!!

 

21 czerwca 2017 r.  zakończyliśmy uroczyście  rok akademicki.Można powiedzieć, że już tradycyjnie dzięki gościnności Dyrektora Muzeum Andrzeja Kirmiela, w murach naszego piastowskiego zamku. Przybyłych zaproszonych gości gorąco i bardzo serdecznie w imieniu słuchaczy i zarządu przywitała Prezes Wacława Kuczyńska. Pani Prezes poinformowała, zebranych o trudnościach na jakie napotykał unuwersytet, szczególnie finansowych, przedstawiła również plany i wytyczne na nadchodzący rok akademicki, którego rozpoczęcie wyznaczyliśmy sobie na dzień 2 październik 2017 r. w sali kinowej MOK. W części artystycznej zaprezentował się zespół wokalny. W ich wykonaniu usłyszeliśmy takie utwory jak ,,Życie jest piękne" Leonarda Cohena,,,Tańczmy razem tańczmy" w języku polskim wykonywane przez zespół Bolter,,,Póki trwa ten bal", ,,Polskie kwiaty". Na zakończenie wykonano wspólnie znany powszechnie utwór ,,Lato,lato".W przerwach między utworami głos zabrali zaproszeni goście, a sekretarz MUTW Kazimiera Kiczka przedstawiła sprawozdanie za miniony rok akademicki.W trakcie części artystycznej swoją twórczość artystyczną zaprezentowała nasza koleżanka Marysia Marciniak i zinterpretowała swoją poezję dedykowaną specjalnie dla nas, słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Zaraz po zakończeniu części artystycznej przybyli słuchacze wraz z zaproszonymi gośćmi spożywali przygotowane przez kolegów kiełbaski z grilla i serwowany przez koleżanki chlebek ze smalcem i ogórkiem małosolnym.

 

Relacja : Andrzej Kiczka

Foto: Bogdan Stopka

 

 Spotkanie opłatkowe MUTW !!!

 

W dniu 19 grudnia 2016 r. w restauracji ,,Piastowska " w samo południe odbyła się nasza studencka wigilia.

WALNE ZEBRANIE WYBORCZE CZŁONKÓW MUTW !!!

W dniu 02.12.2016r. w sali kinowej MOK odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w celu wyboru nowych władz na następną trzyletnia kadencję.Zebranie otworzył członek Senior naszego MUTW Stanisław Wojciechowski.Po powitaniu zebranych zaproponował na przewodniczącego zebrania Lecha Machlańskiego ,którego wybrano w głosowaniu jawnym.Na protokulantkę powołana została Kazimiera Kiczka.Przewodniczący przedstawił Walnemu Zebraniu Członków MUTW porządek oraz Regulamin zebrania,zatwierdzony przez głosowanie jawne zebranych.W wyniku głosowania jawnego powołano Komisję Sktrutacyjną w składzie :

- przewodniczący   -  Mirosław Szmyt

- członek                -  Renata Malinowska

- członek                -  Roman Dybowski.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.W wyniku głosowania tajnego zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów :

I.  Zarządu MUTW -

1.Wacława Kuczyńska       -  103

2.Jolanta Walczak          -    97

3.Tomasz Łodyga            -    61

4.Maria Musiał                 -   70

5.Kazimiera Kiczka         -    90

6.Lech Machlański         -     89

7.Emil Salej                   -     29

II.Komisja Rewizyjna -

1.Józef Kugiejko           -     98

2.Alina Gajlewicz          -     98

3.Teresa Mukomiłow     -     98

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów skład 5 osobowego Zarządu oraz 3 osobowej Komisji Rewizyjnej na następną trzyletnią kadencję zaczynającą się od 1 stycznia 2017 r. po ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco :

Zarząd MUTW:

1.Prezes Zarządu      -   Wacława Kuczyńska

2.Sekretarz             -   Kazimiera Kiczka

3.Skarbnik                -   Maria Musiał

4.Członek                  -  Jolanta Walczak

5.Członek                  -  Lech Machlański

 

 Komisja Rewizyjna :

1.Przewodniczący     - Józef Kugiejko

2.Członek                 - Alina Gajlewicz

3.Członek                 - Teresa Mukomiłow

 

Gratulując wyboru Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej,życzymy owocnej pracy na rzecz naszego MUTW.

Miłym akcentem zebrania było wręczenie przez Prezes Wacławę Kuczyńską legitymacji nowym członkom MUTW. Po krótkim wystąpieniu nowo wybranej Prezes Zarządu zakończono Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia MUTW.

Rok akademicki 2016/2017 rozpoczęty !!!

 

W dniu 3 października 2016 r. wypoczęci po mile spędzonych wakacjach rozpoczęlismy nowy, już jedenasty rok naszej działalności. Uroczystą inaugurację zaszczycił swą obecnością burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz. Wykład inauguracyjny na temat -,, Polacy w Petersburgu ,, - będący jakby uszczegółowieniem wykładu ubiegłorocznego ,,Polacy w Rosji,, wygłosił pracownik naukowy Instytutu Historii U.A.M. w Poznaniu prof.dr hab. Artur Kijas. Wykład spotkał się z gorącym przyjęciem. Po wykładzie zebrani obejrzeli tradycyjnie już film dla seniora, tym razem była to wspaniała refleksyjna komedia amerykańska ,,Boska Florence".Można powiedzieć, że od tego dnia zabiło na nowo ,,serce uczelni"- nasz klub.

 

 Wielki finał roku akademickiego 2015/2016 !!!

 

Uf! Już żakowska wiara może odetchnąć z ulgą,przestać się martwić sesjami egzaminacyjnymi,kolokwiami i innymi sprawdzianami.Chociaż u nas z tym nie było aż tak trudno, to jednak laba zaczęła się na dobre - 20 czerwca, bowiem,zakończyliśmy uroczyście kolejny rok akademicki.Tym razem na zamku międzyrzeckim,we wspaniałym anturażu zamkowych baszt,w obecności zaproszonych, licznie przybyłych oficjalnych gości.Tak liczna obecność znamienitych gości jak między innymi przedstawiciele samorządu miasta i powiatu w osobach :                            pani Przewodniczącej Rady Miejskiej Marii Kijak i Burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza, oraz pani Naczelnik Wydziału Edukacji Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Międzyrzeckiego Haliny Pilipczuk oraz reprezentującej Miejski Ośrodek Kultury pani Dyrektor Biblioteki Miejskiej Krystyny Pawłowskiej, a także gospodarza na zamkowych włościach pana Dyrektora Międzyrzeckiego Muzeum Andrzeja Kirmiela, który gościnnie udzieli nam miejsca do przeprowadzenia tak wspaniałej uiroczystości.Gości powitała serdecznie pani Prezes Wacława Kuczyńska dziękując im za owocną współpracę.Następnie zabrali głos przybyli goście, tradycyjnie już życząc nam przyjemnego wypoczynku i wspaniałej letniej pogody.Po wystąpieniach oficjalnych gości pani Sekretarz Zarządu Kazimiera Kiczka przedstawiła nam w skrócie dokonania minionego roku i zapoznała z zamierzeniami na rok przyszły.Na zakończenie wysłuchaliśmy recitalu naszego niedawno powstałego akademickiego zespołu śpiewaczego pieśni ludowej i biesiadnej, pod dyrekcją pana Józefa Malińskiego.I rozpoczęła się studencka biesiada.Pozostało nam jeszcze tradycyjne powitanie morza,które w tym roku odbyło się przy wspaniałej słonecznej,upalnej pogodzie w Międzyzdrojach.Teraz już tylko dla chętnych wyjazd na Sycylię i po wakacjach spotykamy się z zapasem nowych sił do pracy na rzecz naszej studenckiej społeczności.Życzymy wszystkim mieszkańcom miasta, a szczególnie naszym członkom i sympatykom, pięknej pogody,również ducha,miłego wypoczynku,szczęśliwych wyjazdów i powrotów oraz spotkań rodzinnych i koleżeńskich.

 

Relacja - Andrzej Kiczka

Foto     - Marlena Stopka

 

 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

25 kwietnia 2016 r. o godz.11ºº  w sali kinowej MOK odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2015. Po otwarciu Walnego Zebrania przez Prezes Wacławę Kuczyńską, wyborano prowadzącego zebranie, protokulanta oraz komisję skrutacyjną i przyjęto porządek obrad.Komisja skrótacyjna stwierdziła prawomocność Walnego Zebrania /na 172 członków obecnych 95 , co dało ponad 55 % frekwencję/.Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej w roku 2015 r.Komisja Rewizyjna przedstawiła protokuł wraz z projektem uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MUTW za rok 2015.

Walne Zebranie Członków MUTW w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdziło:

- sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za rok 2015

- sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2015.                  

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MUTW jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi MUTW z jego działalności za rok 2015 .

Po dyskusji nad planem dalszej działalności przedstawionym przez Prezes Wacławę Kuczyńską zakończono Walne  Zebranie Członków Stowarzyszenia MUTW.

 

 

Tradycyjnie jak co roku słuchacze MUTW spotkali się w dniu 17 grudnia 2015 r. ogodz.12ºº w restauracji ,,Piastowska" na studenckiej wigilii.

 

Relacja foto ze spotkania naszego kolegi Bogdana Stopki

Podziękowanie dla słuchaczy MUTW !!!

 

 

  X Inauguracja roku akademickiego MUTW

05 Października 2015 r. ogodz.11ºº w sali kinowej MOK miała miejsce dziesiąta inauguracja roku akademickiego naszego Międzyrzeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Pani Prezes Wacława Kuczyńska przywitała przybyłych słuchaczy i zaproszonych gości, wśród których znalazły się tym razem same Panie: reprezentująca władze samorządowe miasta Pani Burmistrz Agnieszka Śnieg oraz Pani Przewodnicząca Rady Miasta Maria Kijak, reprezentująca władze Starostwa Powiatowego Pani Zofia Plewa.Po wysłuchaniu okolicznościowych wystąpień i gromkim odśpiewaniu hymnu studenckiego ,,Gaudeamus igitur" w wielkim skupieniu i z zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego z historii, którego temat brzmiał ,,Polacy w Rosji-historia i współczesność".Wykład wygłosił pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu profesor zwyczajny dr hab. Atrur Kijas.Na zakończenie uroczystości obejrzeliśmy wzorem roku poprzedniego film fabularny, był to bardzo wzruszający obraz w reżyserii Lasse Hallströma ,,Podróż na sto stóp".

 

 Uroczyste zakończenie roku akademickiego MUTW 2014/2015 !!!

 

W dniu 25.06.2015 r. na miedzyrzeckim zamku uroczyście zakonczyliśmy rok akademicki.Z uwagi na usprawiedliwioną, acz nieoczekiwaną, nieobecność Pani Prezes Wacławy Kuczyńskiej uroczystość z ramienia Zarządu poprowadziła Sekretarz Zarządu Kazimiera Kiczka.Po przywitaniu przybyłych gości, a zaszczycili nas swoją obecnością reprezentująca władze samorządowe powiatu - Pani Halina Pilipczuk oraz przedstawiciele władz miasta Pan Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz i zastepca Przewodniczacego Rady Miasta i Gminy Międzyrzecz Pan Jerzy Kardel, a także nasz, chyba tak można powiedzieć, serdeczny przyjaciel i wykładowca Dyrektor Muzeum Pan Andrzej Kirmiel. Z uwagi na wcześniej zaplanowane spotkania oficieli, w sposób dosyć nietypowy po powitaniu gości rozpoczęła się część artystyczna, którą wypełnił uniwersytecki zespół śpiewaczy ,,Sonore'' pod kierownictwem Donaty Marzec-Pawłowskiej.Zespół wykonał cztery piosenki, dwie autorstwa prowadzącej zespół Donaty Marzec-Pawłowskiej oraz pieśń patriotyczną ,,Wspomnienia" i wykonał wspólnie z wszystkimi obecnymi piosenkę na pożegnanie.Po występach artystycznych głos zabierali zaproszeni goście, składając nam życzenia miłych i pogodnych wakacji oraz dalszych postępów w naszej działalności na niwie aktywizacji społecznej seniorów.Po wystąpieniu gości, oddelegowany przez słuchaczy nasz uniwersytecki redaktor kolega Andrzej Kiczka złożył podziękowanie zarządowi za pracę na rzecz słuchaczy.Na zakończenie głos zabrała Sekretarz zarządu, dziękując przybyłym gościom i poinformowała o planach na rok przyszły.Po ogłoszeniu kilku pilnych komunikatów zaprosiła wszystkich zebranych na piknikowy poczęstunrk.

 

 Zebranie Członków Stowarzyszenia MUTW !!!

 

 W dniu 05.05.2015 r. o godz. 11ºº w sali kinowej MOK odbyło się Pierwsze Zebranie Członków Stowarzyszenia Międzyrzeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Prezes MUTW mgr Wacława Kuczyńska dokonała otwarcia zebrania,po czym nastąpił wybór przewodniczacego zebrania oraz sekretarza-Lech Machlański i Kazimiera Kiczka-.Powołano komisje skrutacyjną w celu przeprowadzenia głosowania-Józef Kugiejko oraz Mirosław Szmyt.Nastepnie Prezes MUTW przedstawiła sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2014, po czym przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad udzielenie Zarządowi MUTW absolutorium z działalności za rok 2014.Członek komisji skrutacyjnej Mirosław Szmyt odczytał protokuł z głosowania -w głosowaniu jawnym przy obecności 82 członków Stowarzyszenia MUTW, głosów ważnych oddano 82, w tym za udzieleniem absolutorium 82.Pani Prezes dziękując za okazane zaufanie i akceptację działań Zarządu za rok 2014, przedstawiła informację o działalności MUTW do końca roku akademickiego 2014/2015.Przewodniczący zebrania ogłosił zakończenie I Zebrania Członków Stowarzyszenia Miedzyrzeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 Wizyta w Berlinie !

 W dn.16 Stycznia 2015 r. na zaproszenie zarządu Stowarzyszenia Miast Partnerskich berlin Wilmersdorf prezentowanych przez Panie Jolantę Bahr i Karin Nagel, Prezes MUTW Wacława Kuczyńska i Sekretarz Kazimiera Kiczka udały się na spotkanie z władzami i członkami stowarzyszenia w ratuszu dzielnicy Charlottenburg.zaproszeni zostali również Burmistrz Międzurzecza Remigiusz Lorenz z małżonką,Przewodnicząca Kontaktów Jolanta Stryczek,Dyrektor Muzeum im.A.Kowalskiego Andrzej Kirmiel.Spotkanie to miało na celu podsumowanie pobytu członków stowarzyszenia na Ziemi Lubuskiej w miesiącu wrześniu 2014 r.,przybliżeniu historii,zabytków i kultury naszego regionu oraz kontaktów międzyludzkich ze Stowarzyszeniem MUTW,a także degustację tradycyjnych polskich potraw.Spotkanie to zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Charlottenburga Reinhard Nauman.Były krótkie przemówienia i wymiana upominków.

17 stycznia zwiedziliśmy słynne Grune Woche Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej,Rolnictwa i Ogrodnictwa, na których prezentowały swoje produkty kraje z całego świata.Nie mogło zabraknąć Polski,która była reprezentowana przez wszystkie regiony kraju.Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.Zapewniona nas o pomocy w zorganizowaniu naszego przyjazdu do Berlina.Był także czas na krótki spacer po ogrodach Charlottenburga czy nabrzeżem rzeki Szprewy wzdłuż pozostałości muru berlińskiego.

 

 Spotkanie UTW w Krośnie !!!

 

W dniu 30.01.2015 roku czternastoosobowa grupa naszych słuchaczy udała się do Krosna Odrzńskiego, by na zaproszenie tamtejszego UTW wziąć udział w II zawodach gry w kręgle Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa Lubuskiego. Na zaproszenie organizatorów zjawiło się w krośnieńskiej kręgielni pięć zespołów: z Zielonej Góry,Sulechowa,Lubska,Krosna i nasza dziesięcioosobowa kadra w składzie Marysia Balcerkiewicz,Cecylia Bartos,Krysia Kubiak,Marysia Łodyga, Renia Malinowska,Halina Wasilewska,Bożena Zając oraz panowie Józek Kugiejko,Tomek Łodyga i Emil Salej wspomagana dopingiem czwórki kibiców.Turniej zakończył się zwycięstwem gospodarzy.Pozostałe miejsca na podium zajęli: drugie Sulechów ,trzecie Lubsko.Nam udało się zająć czwarte miejsce, tuż za podium i tym samym pozostawić w pobitym polu Zielonogórzan, co uznaliśmy za skromny sukces, biorąc pod uwagę krótki okres przygotowań naszej kadry do tego turnieju.Impreza była wspaniała,pełna dobrej zabawy i humoru.Gospodarze zaimponowali bardzo dobrą organizacją,wspaniałym poczęstunkiem,ciepłym żurkiem,ciastem,kawą i herbatą.Umożliwili nam również zwiedzenie muzeum, które znajduje się przy zamku piastowskim,będącym niestety jeszcze częściowo w ruinie.Najbardziej jednak jesteśmy zadowoleni z poznania nowych przyjaciół.Zachęceni ciepłym przyjęciem organizatorów zamierzamy odwiedzić piękne Krosno w porze roku bardziej sprzyjającej spacerom, bo jest tam co obejrzeć.

 

 

Relacja i foto Andrzej Kiczka

 

 Spotkanie opłatkowe !!!

 

 17 grudnia 2014 r./środa/ w restauracji ,,Piastowska" na godz.12ºº wyznaczyliśmy sobie tradycyjne spotkanie opłatkowe, z udziałem zaproszonych gości, wśród których znaleźli się członkowie władz samorządowych Burmistrz Międzyrzecza Pan Remigiusz Lorentz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Kijak, przedstawiciele współpracujących z nami instytucji reprezentująca Międzyrzecki Ośrodek Kultury Pani Krystyna Pawłowska i nasi przyjaciele, w szczególności cenimy sobie obecność naszego wielkiego orędownika, Proboszcza Parafii św. Jana Chrzciciela Księdza Dziekana Marka Walczaka. Zebranych bardzo serdecznie powitała Pani Prezes Wacława Kuczyńska i złożyła życzenia świąteczne wszystkim słuchaczom i ich rodzinom oraz zaproszonym gościom. Po złożeniu życzeń wystąpił uniwersyteski zespół śpiewaczy "Sonore" z wiązanką kolęd. Następnie zaproszeni goście złożyli nam życzenia.Oficjalne wystąpienia zakończył Ksiądz Dziekan który poprowadził modlitwę przed rozpoczęciem wieczerzy i łamaniem się opłatkiem.Podzczas posiłku, konsumując tradycyjne dania wigilijne, w przerwach śpiewaliśmy znane powszechnie kolędy. W imieniu Zarządu oraz słuchaczy MUTW składamy serdeczne podziękowanie ustępującemu Burmistrzowi Międzyrzecza Panu Tadeuszowi Dubickiemu, który towarzyszył nam od samych naszych początków, za pomoc w założeniu uniwersytetu trzeciego wieku, za wsparcie w trudnych sytuacjach np.lokalowych czy finansowych. Nowe władze samorządowe natomiast zapewniamy, o naszej  lojalności, poparciu i pomocy w sprawach niezbędnych dla dobra naszego miasta, licząc na zrozumienie naszej sytuacji - szczególnie lokalowej i finansowej oraz kontynuację a nawet poprawę wzajemnych kontaktów.

 

Relację przygotował zespół :

Marlena Stopka

Bogdan Stopka

Andrzej Kiczka

Lech Machlański

 

 

 Finał konkursu z ,,Hasłami" !!!

 

W podziękowaniu za współorganizację i liczny aktywny udział w debacie społecznej na temat bezpieczeństwa, Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu zorganizowała dla członków uniwersytetu konkurs polegający na wymyśleniu hasła związanego z bezpieczeństwem seniorów, promujące bezpieczne zachowanie.Hasła należało nadesłać drogą e-mailową na adres rzecznika prasowego KPP w Międzyrzeczu w ciągu 1 tygodnia. Konkurs zakończono 3 grudnia 2014 r., a już 5 grudnia 2014 r. przedstawiciele kierownictwa KPP wręczyli nagrody zwycięzcom tego konkursu w siedzibie MUTW. Nagrody otrzymało sześcioro naszych słuchaczy :Maria Balcerkiewicz,Krystyna Chamienia,Janina Gajewy, Janina Matuszczak,Genowefa Filipek i Andrzej Kiczka. Dziękując Komendzie Powiatowej Policji za zorganizowanie tego konkursu liczymy na dalszą współpracę.

 

 Uwaga Konkurs Policji dla Słuchaczy MUTW !!!

Informacja o naszej działalności w skrócie !!!

 

W dniu 08 października 2014 r. 0 godz.11ºº w sali MOK odbyło się spotkanie zorganizowane przez UTW oraz Komendę Powiatową Policji w Międzyrzeczu. Temat spotkania to ,,Przestępstwa popełniane wobec osób starszych" oraz ,,Senior -uczestnik ruchu drogowego".Problematykę zagadnienia przedstawiali policyjni eksperci. W spotkaniu uczestniczyła duża grupa słuchaczy MUTW. Ważnym punktem naszej działalności  było spotkanie edukacyjne na temat zachowań pro zdrowotnych. 27 października 2014 r. o godz.12ºº w sali konferencyjnej MOK spotkanie z Panem doktorem Adamem Ostrowskim onkologiem z Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej oraz Jego współpracownikami zajmującymi się profilaktyką raka. Nasza działalność statutowa nie ogranicza się li tylko do tych działań przedstawionych powyżej. Dużą wagę przywiązujemy do codziennych działań aktywizujących słuchaczy, jak uczestnictwo w sekcjach kulturalnych,lektoratach,sekcji literackiej,historycznej, a także do integrujących naszą społeczność spotkań klubowych.Wybraliśmy się 07 listopada 2014 r. do Teatru im.J.Osterwy w Gorzowie na musical ,,Romeo i Julia" .Ten przepiękny spektakl tym razem przygotowany, nie jako klasyczny dramat wywarł na nas olbrzymie wrażenie. Dużym przeżyciem emocjonalnym, było uczestnictwo naszych słuchaczy w uroczystościach związanych z obchodami 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Po uroczystej mszy św. udaliśmy się wraz z zebranymi mieszkańcami w towarzystwie orkiestry pod Pomnik Tysiąclecia, gdzie złożyliśmy w imieniu naszego MUTW wiązankę kwiatów.

Przedstawiciele naszego Zarządu wzięli udział w organizowanym pod partonatem Marszałek Województwa Lubuskiego,Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze- III Forum Lubuskich UTW w Drzonkowie.Otwarcie tego forum odbyło się 13 listopada 2014 r..Spotkanie to pomogło nawiązać nowe i odnowić stare związki z uniwersytetami lubuskimi, co może ułatwić współpracę w przyszłości.Otrzymaliśmy zaproszenie i grupa naszych słuchaczy była obecna na promocji publikacji ,,Pierwsi Męczennicy Polski.1010 Rocznica Śmierci". Spotkanie odbyło się 13 listopada 2014 r. w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im.Alfa Kowalskiego. 22 listopada 2014 r. byliśmy obecni w Teatrze Polskim w Szczecinie na sztuce ,,Mistrz i Małgorzata" . W dniu 25.11.2014 o godz.12ºº w sali konferencyjnej MOK odbyło sie bardzo interesujące spotkanie  z prawnikiem Panem Bartoszem Furmankiem. Przy niemal pełnej sali pytanią,problemom i odpowiedzią ze strony słuchaczy i Pana Mecenasa nie było końca. Ledwie skończyliśmy spotkanie z prawnikiem, a już o godz.14 w Szkole Muzycznej gościliśmy  z pięknym koncertem Filharmonię Poznańską.W sali lustrzanej MOK odbyła się 27.11.2014 r. zabawa Andrzejkowa, ale o niej bliżej w innej zakładce.

 

Wyciągnięte z relacji Andrzeja Kiczki 

 

 

 

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 MUTW !!!

 

Duża część słuchaczy dopiero 3 października wróciła z wojaży po Grecji a już 6 października rozpoczął się nowy rok akademicki.Oficjalna inauguracja odbyła sę w sali kinowej MOK o godz. 11ºº. Po oficjalnych wystąpieniach Pani Prezes oraz zaproszonych gości Pana Burmistrza, Pana Dyrektora MOK i Pana Dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, nie było wykładu inauguracyjnego lecz obejrzeliśmy wspaniały film w reżyserii Dustina Hoffmana o losach naszych amerykańskich rówieśników przebywających w domu spokojnej starości.Nietypowe rozpoczęcie roku przyjęliśmy chyba z aprobatą i zadowoleniem, tym bardziej, że film sponsorował nam Bank Gospodarki Żywnościowej w Międzyrzeczu, za co władzom banku serdecznie dziękujemy i polecamy się Ich pamięci.

Stowarzyszenie Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku wpisane do  KRS . Rozpoczynamy działalność jako Stowarzyszenia  od  01.01 2014 r.

                                    

    Ostatnie godziny w ,,starym klubie"

14 listopad 2013 r. godz. 11ºº ostatni dyżur w starym klubie pełniły Irena Tkocz oraz Aniela Nisiewicz. Na ostatnia kawę stawiło się grono ,,studentów", aby pomóc spakować ,,majątek" UTW i przewieź na ,,nowe". Nieoceniony okazał się nasz kolega Józek Kugiejko a właściwie jego bus, do którego zapakowaliśmy cały dobytek i w drogę.

 

 

 

 

 Biuro MUTW !!

14 listopada 2013 r. o godz.12ºº z całym dobytkiem zjawiliśmy się  w nowych pomieszczeniach naszego UTW. Rozpoczął się czas zagospodarowania nowego lokum. Ponieważ pracy jest sporo a czsu mało , już 15 Listopada o godz. 10 odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej naszego UTW. Na spotkaniu omawiany był nowy Statut oraz sprawy rejestracji naszego UTW oraz działalność w najbliższym okresie.

 

  INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UTW 2013/2014

 

Dnia 01.10.2013r./wtorek/ o godz.12ºº w sali Starościńskiej Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej po raz kolejny /już 8/ uroczyście rozpoczęli smy rok akademicki naszego UTW. Jest to rok o tyle inny, że podjęliśmy działania w celu przekształcenia naszej organizacji w Stowarzyszenie. Uroczystości otworzyła Przewodnicząca UTW pani mgr Wacława Kuczyńska, witając zaproszonych gości oraz członków UTW. Dyrektor MOK pan mgr Andrzej Sobczak w swoim wystąpieniu podziękował za dotychczasową współpracę i zapewnił o dalszej pomocy w naszej działalności. Nasze koleżanki z zespołu wokalnego zaintonowały studencki hymn ,,Gaudeamus i gitur", który odśpiewaliśmy wspólnie. Zespół wykonał kilka innych popularnych piosenek, które nuciliśmy wspólnie. Inaugurację uświetnił wykład dyrektora muzeum pana mgr Andrzeja Kirmela na temat wpływu kultury na integrację społeczności pogranicza. Przy wspólnej kawie i herbacie, zorganizowanej przez pracowników Muzeum zakończylśmy inaugurację roku akademickiego 2013/2014.

 

Uroczyste otwarcie siedziby MUTW  !!!

 

28 listopada 2013 r. o godz.14³º odbyło się otwarcie nowej siedziby klubu MUTW na które przybyli zaproszeni goście: Tadeusz Dubicki - Burmistrz Międzyrzecza, Maciej Rębacz - Przewodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Sobczak - Dyrektor Międzyrzecjiego Ośrodka Kultury, Alicja Jankowska - Główny Instruktor kulturalno-oświatowy MOK, Pani Wiesława Walkiewicz i Pan Aleksander Zaćmiński. Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowali członkowie Zarządu UTW, Rada Programowa i Komitet Założycielski Stowarzyszenia. Po uroczystym przecięciu wstęgi - otwarciu siedziby - został wzniesiony toast za pomyślność dalszej współpracy z władzami samorządowymi i kulturalno - oświatowymi.

O godz.16ºº w otwarciu nowej siedziby udział wzięli słuchacze naszego uniwersytetu.